Nirmal Public School,
Gram Shikarpur,
Nagpur Road,
Chhindwara, (M.P.) 480221

07162-277200
07162-277222